Muhasebe sınav soruları (Meb Sertifika)

Bu Test 200 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 180 dakikadır başarılar.


1. Kar amacı ile mal ve hizmet üreten ekonomik birimlerdir. Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir.
İşletme
Banka
Okul
Hastane
Bilmiyorum

2. Hangisi muhasebenin fonksiyonlarından biridir?
Kaydetme
Sınıflandırma
Özetleme
Hepsi
Bilmiyorum

3. Hangisi muhasebenin türlerinden biridir?
Maliyet Muhasebesi
Genel Muhasebe
Yönetim Muhasebesi
Hepsi
Bilmiyorum

4. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişidir. Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
Tüzel kişi
Tacir
Kişi
İşletme
Bilmiyorum

5. Aşağıdakilerden hangisi fatura ve yerine geçen belgeleri düzenleyen kanundur?
Gelir Vergisi Kanunu
KDV Kanunu
Vergi Usul Kanunu
Kurumlar Vergisi Kanunu
Bilmiyorum

6. Hangisi tacirin sorumluluklarından biri değildir?
Vergi Dairesine karşı sorumlulukları
Emniyete karşı sorumlulukları
Sosyal Sigorta Kurumuna karşı sorumlulukları
Bağ-Kur'a karşı sorumlulukları
Bilmiyorum

7. Satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari belge aşağıdakilerden hangisidir?
Gider Pusulası
Müstahsil Makbuzu
Fatura
Serbest Meslek Makbuzu
Bilmiyorum

8. Mal hareketlerini kontrol etmek amacıyla getirilen, malın sevki anında mal ile birlikte bulundurulan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Serbest Meslek Makbuzu
Sevk İrsaliyesi
Fatura
Müstahsil Makbuzu
Bilmiyorum

9. Fatura düzenlemek, vermek ve almak zorunda olanların bu yükümlülükleri bulunmayanlarla yaptıkları iş ilişkilerini belgelendirmek amacıyla kullanılan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Serbest Meslek Makbuzu
Perakende Satış Fişi
Gider Pusulası
Müstahsil Makbuzu
Bilmiyorum

10. İşverenlerin çalışanlarına her ay ödedikleri ücretleri gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
Ücret tahakkuku
Ücret Bordrosu
Gider Pusulası
Hiçbiri
Bilmiyorum

11. Ev hanımının konfeksiyon işletmesine 700 TL’lik mal sattığını varsayarsak, Konfeksiyon işletmesi hangi belgeyi düzenlemek zorundadır.
Müstahsil Makbuzu
Gider Pusulası
Serbest Meslek Makbuzu
Perakende Satış Fişi
Bilmiyorum

12. Hangisi konaklama firmalarında kullanılan belgedir?
Yolcu Listesi
Günlük Müşteri Listesi
Müstahsil Makbuzu
Hiçbiri
Bilmiyorum

13. Hangisi otobüs firmalarında araçta bulundurulması gereken belgedir.
Müstahsil Makbuzu
Gider Pusulası
Yolcu Listeleri
Günlük Müşteri Listesi
Bilmiyorum

14. Kredi kartı çekilmek sureti ile alış veriş yapılan cihazlara ne denir?
ATM
POS
Yazar Kasa
Hiçbiri
Bilmiyorum

15. Elektrik olmadığı durumlarda yazarkasa fişi yerine aşağıdaki belgelerin hangisi düzenlenebilir?
Perakende Satış Fişi
Sevk İrsaliyesi
Slip
Adisyon
Bilmiyorum

16. Aşağıdakilerden hangisi Hisse senedi, Çek, Bono gibi Kıymetli belgeleri düzenleyen kanundur?
Gelir Vergisi Kanunu
Türk Ticaret Kanunu
Vergi Usul Kanunu
Kurumlar Vergisi Kanunu
Bilmiyorum

17. Fatura yerine geçen belgeler VUK’na göre kaç yıl saklanmalıdır?
2
3
5
10
Bilmiyorum

18. Yazarkasa fişi ile tahsil edilen KDV'ler hangi beyanname ile ödenir?
Muhtasar Beyanname
KDV Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Geçici Vergi Beyannamesi
Bilmiyorum

19. Yazarkasa fişini yanlış kesen bir kasiyer nasıl hareket etmelidir?
Fişi iptal etmeli
Fişi yırtıp atmalı
Fişi karalamalı
Fişi saklamalı
Bilmiyorum

20. Hangisi serbest meslek makbuzu düzenlemez?
Avukat
SMMM
Dişçi
İşçi
Bilmiyorum

21. Hangi çekin borçlusu bizim firmamız değildir?
Verilen Çekler
Alınan Çekler
Firmamızın düzenlediği çekler
Borç Çekleri
Bilmiyorum

22. Ay sonunda hesaplanan KDV’nin indirilecek KDV’den fazla çıkması halinde ne gibi işlem yapılır?
Bağlı bulunulan Vergi Dairesine KDV beyanı ile ödenir
Kasada Saklanır
Gelecek aya devredilir
Ödenecek ücret ve diğer giderler sütununa kaydediliyor
Bilmiyorum

23. Hangisi işletme defteri gelir sayfasına yazılmaz?
Satılan Emtia Bedeli
Alınan Ücretler
Hesaplanan KDV
İndirilecek KDV
Bilmiyorum

24. İşletmenin herhangi bir tarihte varlıklarını ve kaynaklarını gösteren tablo hangisidir?
Gelir Tablosu
Bilanço
Mizan
İşletme Hesabı Özeti
Bilmiyorum

25. İşlemlerin ticari defterlere kayıt süresi aşağıdakilerden hangisidir?
10
15
20
30
Bilmiyorum

26. Aşağıdaki madde hangi fişe yazılır?
Kasa tahsil fişi
Mahsup fişi
Kasa tediye fişi
Hiçbiri
Bilmiyorum

27. Aşağıda görülen maddenin fişi hangisidir?
Kasa tahsil fişi
Mahsup fişi
Kasa tediye fişi
Hiçbiri
Bilmiyorum

28. Aşağıda görülen maddenin fişi hangisidir?
Kasa tahsil fişi
Mahsup fişi
Kasa tediye fişi
Hiçbiri
Bilmiyorum

29. Aşağıdaki kavramlardan hangisi doğruluk dürüstlük olarak algılanır?
Sosyal Sorumluluk
Tam açıklama
Para ölçüsü
Tutarlılık
Bilmiyorum

30. Yukarıdaki Yevmiye Kaydı hangi durumlarda yapılmakta?
Yurt dışı Satışlar
Yurt İçi Satışlar
Bankaya Yatırılan para
Satıcıya olan borcun kasadan kapatılması
Bilmiyorum

31. Envanter kayıtlarından sonra çıkarılan mizana ne ad verilir?
Aylık Mizan
Geçici Mizan
Kesin Mizan
Yardımcı Mizan
Bilmiyorum

32. İşletmenin kasasından çıkan paralar hangi fişe kaydedilir?
Gider Fişi
Tediye Fişi
Tahsil Fişi
Gelir Fişi
Bilmiyorum

33. Nakit olarak elde veya bankada tutulan para ve para gibi kullanılan varlıklara ne ad verilir?
Özkaynaklar
Hazır Değerler
U.V.Y.K.
Duran Varlık
Bilmiyorum

34. Dönem sonlarında aktif karakterli hesapların alacaklandırılması, pasiflerin ise borçlandırılması ile ilgili işlemlere ne ad verilir?
Hesapların açılması
Hesapların kapatılması
Mizan düzenleme
Envanter çıkarma
Bilmiyorum

35. İşletme açısından borçlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Dönen Varlıklar
Yabancı Kaynakları
Duran Varlıklar
Hiçbiri
Bilmiyorum

36. Dönem sonunda 153 Ticari Mallar defteri kebirinin durumu aşağıda görüldüğü gibidir. dönem sonu fiili sayım sonucunda tespit edilen mal mevcudu ise 2.500 TL’dir. Buna göre Satılan Malın Maliyeti kaç YTL’dir?

2.500
2.000
1.500
3.000
Bilmiyorum

37. Bonoda alacaklıya ne ad verilir?
Lehtar
Sorumlu
Muhatap
Keşidesi
Bilmiyorum

38. Hangisi çeki düzenleyen kişidir?
Lehtar
Sorumlu
Muhatap
Keşideci
Bilmiyorum

39. Dönem sonu itibariyle ticari mal hesabının borç toplamı 10.000 TL’dir. Yurtiçi satışların alacak toplamı 15.000 TL'dir. İşletmenin mal mevcudu (stoku) olmadığına göre, mal satış karı veya zararı kaç TL’dir?
5.000
10.000
15.000
25.000
Bilmiyorum

40. Aşağıdakilerden hangisi bir gelir tablosu hesabıdır?
100 Kasa
153 Ticari Mal
600 Yurt İçi Satışlar
102 Bankalar
Bilmiyorum

41. Hangisi bilançonun pasifinde yer alır?
Banka Kredileri
Kasa
Ticari Mallar
Taşıtlar
Bilmiyorum

42. Hesapların sağ tarafına kayıt yapma işlemine ne ad verilir?
Hesabı borçlandırmak
Hesabı kapatmak
Hesabı dengelemek
Hesabı alacaklandırma
Bilmiyorum

43. Hesapların sol tarafına kayıt yapma işlemine ne ad verilir?
Hesabı borçlandırmak
Hesabı kapatmak
Hesabı dengelemek
Hesabı alacaklandırma
Bilmiyorum

44. Hesapların iki tarafını birbirine eşitleme işlemine ne ad verilir?
Hesabı kapatmak
Hesap çıkarma
Hesap açma
Hepsi
Bilmiyorum

45. İşletmenin aylık hesaplanan KDV’si 18.000 TL, indirilecek KDV’si 20.000 TL ise devreden KDV’si ne kadardır
8.000 TL
10.000 TL
2.000 TL
18.000 TL
Bilmiyorum

46. Bilançonun aktif tarafı hangi gruplardan meydana gelir?
Dönen + Duran varlıklar
K.V.Y.K + U.V.Y.K + Öz Kaynaklar
Öz Kaynaklar
Dönen varlıklar
Bilmiyorum

47. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel mali tablolarından biridir?
fon akım tablosu
nakit akım tablosu
kar dağıtım tablosu
bilanço
Bilmiyorum

48. Aşağıdakilerden hangisi amortismana tabidir?
320 Satıcılar
120 Alıcılar
102 Bankalar
255 Demirbaşlar
Bilmiyorum

49. Fatura, malın teslim tarihinden itibaren kaç gün içinde düzenlenmelidir?
5 gün
15 gün
10 gün
20 gün
Bilmiyorum

50. İşletmenin mal hareketlerine ilişkin büyük defter kayıtları toplamları aşağıda görüldüğü gibidir.
Dönem sonunda yapılan sayımda 500 TL’lik mal mevcudu hesaplanmıştır. Buna göre brüt mal satış karı veya zararı kaç TL’dir?

1.000 TL zarar
1.000 TL kar
ne kar ne zarar
2.000 TL kar
Bilmiyorum

51. Vadesi bir yılın altında olan kaynaklara ilişkin ilkeler, aşağıdakilerden hangisinde izlenir?
Uzun vadeli yabancı kaynak
Kısa vadeli yabancı kaynak
Öz Kaynaklar
Sermaye yedekleri
Bilmiyorum

52. Küçük çiftçi ve vergiden muaf olan çiftçilerden satın alınan zirai ürünler için düzenlenen ve fatura yerine geçen belge aşağıdakilerden hangisidir?
Serbest Meslek Makbuzu
Müstahsil Makbuzu
Gider Pusulası
Perakende satış fişi
Bilmiyorum

53. Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği belge aşağıdakilerden hangisidir?
Serbest Meslek Makbuzu
Müstahsil Makbuzu
Gider Pusulası
Perakende satış fişi
Bilmiyorum

54. Bir bankaya hitaben yazılan ve üzerinde belirtilen paranın ödenmesini gerektiren kambiyo senedi hangisidir?
Çek
Bono
Senet
Poliçe
Bilmiyorum

55. Faturaya itiraz süresi kaç gündür?
8 gün
10 gün
15 gün
7 gün
Bilmiyorum

56. Lehine ciro yapılan kişinin belirtildiği ciro şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Tam ciro
Beyaz ciro
Muhatap
Lehtar
Bilmiyorum

57. Çekin hamiline yazılı çek gibi dolaşmasını sağlayan ciro şekli hangisidir?
Tam ciro
Beyaz ciro
Muhatap
Lehtar
Bilmiyorum

58. Aşağıdaki hesaplardan hangisinin karşılığı doğru verilmiştir?
102 Verilen Çekler
191 Hesaplanan KDV
391 İndirilecek KDV
255 Demirbaşlar
Bilmiyorum

59. Aşağıdaki kavramlardan hangisi işletmenin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder?
Tutarlılık kavramı
İşletmenin sürekliliği kavramı
Dönemsellik kavramı
İhtiyatlılık kavramı
Bilmiyorum

60. Hangisi bilançonun aktifinde yer alır?
300 Banka Kredileri
102 Bankalar
320 Satıcılar
321 Borç senetleri
Bilmiyorum

61. İşletmenin bir yıl içinde paraya dönüşebilecek varlıkları bilançoda hangi grupta yer alır?
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Duran Varlıklar
Dönen varlıklar
Bilmiyorum

62. İşletme satışlarını ilk satın aldığı mallardan yapmalıdır varsayımı hangi stok maliyet yönteminin varsayımıdır?
Son giren ilk çıkar
İlk giren ilk çıkar
Ortalama maliyet
Piyasa maliyeti
Bilmiyorum

63. Hangisi bir muhasebe fişi değildir?
Tahsil Fişi
Tediye Fişi
Perakende satış Fişi
Mahsup Fişi
Bilmiyorum

64. Hangisi kambiyo senetleri içerisinde yer almaz?
Çek
Bono
Poliçe
Hisse Senedi
Bilmiyorum

65. İşlemlerini önce muhasebe fişleri, bordro gibi belgelere dayanarak yürüten işletmelerin bu kayıtları esas deftere kaç gün içinde işlenmesi uygundur?
10 gün
7 gün
45 gün
40 gün
Bilmiyorum

66. Aşağıdakilerden hangisi bilançoda bulunması gereken bir bilgi değildir?
Bilanço kelimesi
İşletmenin adı
Kapanış Bilançosu kelimesi
Tarih
Bilmiyorum

67. Hangisi serbest meslek makbuzu düzenleyemez?
Berber
Avukat
Doktor
Muhasebeci
Bilmiyorum

68. Hangisi açılış kaydında yer almaz?
300 Banka Kredileri
321 Borç Senetleri
153 Ticari Mal
600 Yurtiçi Satışlar
Bilmiyorum

69. Bir işletmenin kuruluş envanteriyle ilgili bilgiler şöyledir. Kasa : 100.000 Alacaklar : 900.000 Borçlar : 700.000 Mallar : 1.700.000 Taşıtlar : 500.000 Sermaye : ??? Buna göre işletmenin Sermayesi kaç TL’dir.
2.500.000 TL
2.800.000 TL
1.800.000 TL
3.900.000 TL
Bilmiyorum

70. Sizce envanter işlemleri sırasında üzerinde en çok durulması gereken kalem hangisidir?
Tahviller
Ticari Mallar
Kasa
Taşıtlar
Bilmiyorum

71. Satılan malların KDV’si hangi hesaba kaydedilir?
Yurt içi satışlar
Ticari Mallar alacağına
Gelecek yıllarda indirilecek KDV
Hesaplanan KDV alacağına
Bilmiyorum

72. Aşağıdakilerden hangisi ana hesaptır?
müşteri Osman Misket
x bankası
Sermaye
y malı
Bilmiyorum

73. Hangisi yardımcı bir hesaptır?
Alacak senetleri
Satıcı Fatih Çelik
Sermaye
Borç senetleri
Bilmiyorum

74. Yevmiye defterine yapılan ilk işlem hangisidir?
Bilanço kapanış kaydı
Açılış kaydı
Günlük kayıt
Bilanço çıkarma
Bilmiyorum

75. Yevmiye defterine yapılan hatalı kayıtların düzeltilmesine ilişkin olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
hatalı kayıt silinerek, doğru kayıt yapılır
hatalı kayıt çizilerek doğrusu yazılır
madde paraflanarak, düzeltme kaydı yapılır
işleme ilişkin yeni bir düzeltme kaydı yapılır
Bilmiyorum

76. Kredili mal alınması halinde hangi hesabın alacağına yazılır?
Alınan çekler hesabının alacağına
Alacak senetleri hesabının alacağına
Verilen çekler hesabının alacağına
Satıcılar hesabının alacağına
Bilmiyorum

77. Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

Peşin mal alışı
Kredili mal satışı
Çek düzenleyerek mal satışı
Bono imzalayarak mal satışı
Bilmiyorum

78. Sadece bir tek kişinin emek ve sermayesi ile kurulan işletmeye ne ad verilir?
Tek kişi işletmesi
Adi şirket
Şahıs şirketi
Vakıf
Bilmiyorum

79. Hangisi gücünü şahıslardan değil sermayeden alır?
Adi şirket
Şahıs şirketi
Anonim şirket
Kolektif şirket
Bilmiyorum

80. Bir işletme peşin mal satarsa hangi hesabın borcuna yazılır?
Alacak senetleri hesabının borcuna
Kasa hesabının borcuna
Alınan çekler hesabının borcuna
Alıcılar hesabının borcuna
Bilmiyorum

81. Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

alıcının işletmeye olan borcu karşılığında verdiği çekin bankadan tahsil edilmesi
satıcıya verilen çekin işletmenin banka hesabından ödenmesi
bankaya olan kredi borcunun çekle ödenmesi
bankada mevduat hesabı açtırılması
Bilmiyorum

82. Kaynak hesaplar kaç ana grup altında toplanır?
2
3
5
1
Bilmiyorum

83. Hesap planında Gelir Tablosu hesapları hangi kod ile başlar?
1
3
5
6
Bilmiyorum

84. İşletmeler Nakit paralarını hangi hesapta takip ederler?
100
101
102
153
Bilmiyorum

85. Hesap planında bir ana hesabın altında yeni açılan hesaba ne denir?
Ekstra hesap
Pasif hesap
Yardımcı Alt Hesap
Serbest hesap
Bilmiyorum

86. İşletme veresiye mal sattığında hangi hesap kullanılır?
Bankalar
Satıcılar
Alıcılar
Ticari Mallar
Bilmiyorum

87. İşletme Çek kestiğinde, kesilen çekleri hangi hesapta takip eder?
100
101
102
103
Bilmiyorum

88. Büyük Defter toplamlarını bir tabloda görmemizi sağlayan muhasebe çizelgesi hangisidir?
Mizan
Satışların Maliyeti Tablosu
Yevmiye Defteri
Bilanço
Bilmiyorum

89. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin muhasebede izlenmesi gerekmez?
Satıcıya yapılan ödeme
İşyeri kira ödemesi
Alıcıdan yapılan tahsilat
İşletme Yazışmaları
Bilmiyorum

90. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda yer almaz?
100 Kasa
102 Bankalar
153 Ticari Mal
602 Diğer Gelirler
Bilmiyorum

91. Müşteriden alınan veya ciro edilen senetler hangi hesaba kaydedilir?
121 Alacak Senetleri
321 Borç Senetleri
101 Alınan Çekler
100 Kasa Hesabı
Bilmiyorum

92. Aşağıdaki hangi hesap bilançonun pasifinde yer alır?
100
120
500
255
Bilmiyorum

93. Mali tabloların hazırlanması Muhasebenin hangi fonksiyonu içinde yer alır?
Kaydetme
Sınıflandırma
Analiz ve Yorum
Özetleme
Bilmiyorum

94. Aşağıdaki maddelerden hangisi Türk Ticaret Kanununda yer alan belgeleri yansıtmakta?
I Kambiyo Senetleri;
II Fatura;
III Serbest Meslek Makbuzu;
IV Menkul Kıymetler

I ve II
III
I
I ve IV
Bilmiyorum

95. VUK'a göre muhasebe fişlerine kayıtları yapılan işlemler, aynı zamanda yasal defterlere en geç kaç gün içinde kaydedilmelidir?
10
30
45
7
Bilmiyorum

96. Kasaya para giriş ve çıkışına neden olmayan işlemlerin kaydı için kullanılan fiştir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
Tahsil Fişi
Mahsup Fişi
Tediye Fişi
Tahsilat Makbuzu
Bilmiyorum

97. TTK'ya göre tutulması zorunlu olan defter ve belgeler kaç yıl saklanmalıdır?
5
10
7
1
Bilmiyorum

98. Bilançonun Aktifinde yer alan Varlık hesapları kaç ana grup altında toplanmaktadır?
3
2
5
1
Bilmiyorum

99. Bir İşletmede 30.000 TL'lik mal, aynı tutardaki çek ciro edilerek satın alınıyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangi yevmiye kaydı doğru yapılmıştır?
Bilmiyorum

100. İşletme banka kredisi kullandığı zaman hangi kayıt yapılır?
Bilmiyorum

101. Aşağıdaki hesaplardan hangisinin tanımı yanlış yazılmıştır?
135 Personelden Alacaklar
153 Ticari Mallar
335 Personel Avansları
632 Genel Yönetim Giderleri
Bilmiyorum

102. İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karı veya zararını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Bilanço
Mizan
Gelir Tablosu
Ekstre
Bilmiyorum

103. Kaydedilen mali işlem ve olayların niteliklerine göre belirli sınıf ve guruplara ayrılması işlemi Muhasebenin görev ve fonksiyonlarından hangisinde yapılmaktadır?
Özetleme
Kaydetme
Sınıflandırma
Bilgi verme
Bilmiyorum

104. Aşağıdakilerden hangisinin düzenleme şekli ve içeriği fatura ve sevk irsaliyesinin birleştirilmiş halini yansıtmakta?
İrsaliyeli Fatura
Perakende Satış Fişi
Gider Pusulası
Serbest Meslek Makbuzu
Bilmiyorum

105. Muhasebede kullanılan belgeler kaç ana başlık altında toplanmıştır?
2
3
4
5
Bilmiyorum

106. Aşağıdaki belgelerden hangisi fatura yerine geçen belgeler arasında yer alamaz?
Giriş ve Yolcu taşıma biletleri
Müstahsil Makbuzu
Poliçe
Gider Pusulası
Bilmiyorum

107. Aşağıdaki bilgilerden hangisinin Sevk irsaliyesinde bulunması gerekmemekte?
Malın cinsi
Miktarı
Fiili Sevk tarihi
Genel Toplam
Bilmiyorum

108. İrsaliyeli Fatura en az kaç nüsha olarak düzenlenmeli?
3
2
4
1
Bilmiyorum

109. Ücret Bordrosu üzerinde gösterilen ücret ile ilgili sigorta primleri hangi belge ile SGK'ya bildirilmelidir?
Muhtasar Beyanname
Gelir Vergisi Beyannamesi
Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi
Hizmet Vergisi Beyannamesi
Bilmiyorum

110. Vergi Usul Kanunlarına göre defter ve belgeler kaç yıl saklanmalıdır?
10
1
5
7
Bilmiyorum

111. Tek taraflı kayıt sistemine göre aşağıdaki defterlerden hangisi tutulmakta?
Serbest Meslek Kazanç Defteri
Yevmiye Defteri
Envanter Defteri
Defteri Kebir
Bilmiyorum

112. Bilançonun yapısı kaç bölümden oluşmakta?
5
4
2
7
Bilmiyorum

113. Fatura en az kaç nüsha olarak düzenlenmeli?
3
2
4
5
Bilmiyorum

114. Bir İşletme çek ciro ederek mal alırsa hangi hesabın alacağına yazılır?
Alınan çekler hesabının alacağına
Alacak senetleri hesabının alacağına
Verilen çekler hesabının alacağına
Satıcılar hesabının alacağına
Bilmiyorum

115. İşletmenin Bilanço tarihindeki sahip olduğu varlıklar bilançonun hangi bölümünde yer almaktadır?
Pasif tarafta
Bilanço dipnotlarında
Aktif tarafta
Başlık bölümünde
Bilmiyorum

116. 25.12.2017 Tarihinde müşteri T.Yılmaz borcuna karşılık 20.000 TL'yi işletmenin bankadaki hesabına yatırmıştır. Aşağıdaki kayıtlardan hangisi doğru yapılmıştır?
Bilmiyorum

117. İşletmenin satın aldığı ve herhangi bir değişikliğe uğratmadan sattığı emtia olarak da ifade edilen ticari malların izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
150
151
152
153
Bilmiyorum

118. İşletmenin ödeyeceği vergi, resim, harç, kdv ve benzeri borçların izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
391
360
300
191
Bilmiyorum

119. Yapılan kayıtlar sonucunda Mali Tabloların düzenlenmesine temel oluşturan Muhasebe türü aşağıdakilerden hangisidir?
Maliyet Muhasebesi
Genel Muhasebe
İnşaat Muhasebesi
Şirketler Muhasebesi
Bilmiyorum

120. İşletmede Üretilen mal ve hizmetlerin Belirlenmesine Yönelik tutulan Muhasebe türü aşağıdakilerden hangisidir?
Genel Muhasebe
Maliyet Muhasebesi
Yönetim Muhasebesi
Muhasebe Denetimi
Bilmiyorum

121. İşletmenin karı ve sermayesi gibi kendi kaynakları bilançoda hangi grupta yer almaktadır?
Varlıklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Özkaynaklar
İnsan Kaynakları
Bilmiyorum

122. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin görev ve fonksiyonları arasında yer almaz?
Kaydetme
Sınıflandırma
Raporlama
Değerleme
Bilmiyorum

123. Yevmiye Defterine kaydedilmiş olan işlemleri sistemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan defter hangisidir?
Yevmiye
Mizan
Bilanço
Defteri Kebir
Bilmiyorum

124. Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyet gideridir?
Satılan Ticari Mallar Maliyeti
Komisyon Giderleri
Pazarlama, satış ve dağıtım Giderleri
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
Bilmiyorum

125. Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyet geliri hesabı değildir?
Yurtiçi Satışlar
Faiz Gelirleri
Satış İskontoları
Reeskont Faiz Gelirleri
Bilmiyorum

126. Kasaya para girişlerini kaydetmek için kullanılan ve buna karşılık hangi hesabın alacaklandığını gösteren belgeye ne ad verilir?
Tediye fişi
Tahsil fişi
Kasa fişi
Mahsup fişi
Bilmiyorum

127. Aşağıda bilanço ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bilançoda sol taraf aktif, sağ taraf ise pasif adlandırılır
Bilançoda mutlak bir tarih bulunmalıdır
Bilançoda hesaplar değil, hesapların kalanları yer alır
Bilançoda mutlaka hangi işletmeye ait olduğu yazılmalıdır
Bilmiyorum

128. Vergi Usul Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerin tasdik mercii hangisidir?
Vergi Dairesi
Ticaret Odası
Noter
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilmiyorum

129. Muhasebe bilgi akışı için, gerçekleşen işlemlere ait belgeler ilk olarak hangi deftere kaydedilmelidir?
Envanter Defterine
Büyük Deftere
Yevmiye Defterine
Kasa Defterine
Bilmiyorum

130. Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
Kredili Mal Satışına
Kredili Mal Alışına
Alış İadesine
Satış İskontosuna
Bilmiyorum

131. Bir işletmenin işe başlama tarihine olan mali durumu:
Kasa - 1500
Ticari Mallar - 3000
Taşıtlar - 10.000
Banka hesabında - 2000
Banka kredisi - 1500
Satıcılar - 500
Buna göre açılışta Sermaye hesabına yazılacak olan sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

16.500
14.500
2.000
8.000
Bilmiyorum

132. Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki varlıkları ve borçları kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak saptama işlemine ne ad verilir?
Denetim
Envanter çıkarmak
Değerleme
Kontrol etme
Bilmiyorum

133. 320 SATICILAR
153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

Alış İadesine
Kredili Mal Alışına
Satış İskontosuna
Alış İskontosuna
Bilmiyorum

134. Aşağıdaki durumlardan hangisi Kasa Hesabı için yanlış söylenmiştir?
Kasa borç bakiye verir
Aktif karakterli bir varlık hesabıdır
Kasa alacak bakiye verir
Hazır değerler içinde yer alır
Bilmiyorum

135. Tekdüzen Hesap Planına göre aşağıdakilerden hangisi "Diğer Alacaklar" grubunda yer almaz
Ortaklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar
Alıcılar
Şüpheli Alacaklar
Bilmiyorum

136. İşletme 15.000 TL'ye Müşteri Çeki'ni vererek bir Arsa satın almış, ayrıca noter masrafı, vergi, resim, harç olarak da 100 TL Nakit ödemiştir. Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru yapılmıştır?
Bilmiyorum

137. İşletme Defterini kimler tutar?
1. Sınıf Tacirler
Esnaf ve Sanatkarlar
2. Sınıf Tacirler
Serbest Meslek Erbabı
Bilmiyorum

138. İşletme, sahibi olduğu bina için aşağıdaki işlerden hangisi ile ilgili olarak yaptığı ödemeyi Gider kaydetmeyip Binalar hesabına aktarmalıdır?
Temizlik
Boya-badana
Tesisat onarımı
Asansör koyma
Bilmiyorum

139. Aşağıdaki Hesaplardan hangisinin tanımı yanlış verilmiştir?
321 Borç Senetleri
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar
390 Hesaplanan KDV
300 Banka Kredileri
Bilmiyorum

140. 1. Sınıf Tacirlerin tutması zorunlu olduğu defterler aşağıdakilerden hangisidir?
Yevmiye Defteri
Defteri-Kebir
Envanter Defteri
Hepsi
Bilmiyorum

141. İşletme defterinin Gider sayfasının İlk satırına hangi değer kaydı yazılır?
Bir önceki dönemden devreden dönem başı mal mevcudu tutarı yazılır
Kayıt tarihi yazılır
Açıklama yazılır
Fatura veya alınan belgenin numarası yazılır
Bilmiyorum

142. Gelir sayfasında gelirler için ayrılan KDV'ye ne ad verilir?
İndirilecek KDV
Hesaplanan KDV
Ödenen KDV
Hesaplanmış KDV
Bilmiyorum

143. Serbest meslek makbuzu düzenlenirken Brüt ücret üzerinden hangi vergi kesilir?
Kurumlar vergisi
Gelir vergisi stopajı
KDV
Fon payı
Bilmiyorum

144. Yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergi türü hangisidir?
Kurumlar vergisi
KDV
Geçici vergi
Özel İletişim vergisi
Bilmiyorum

145. Ay sonunda Hesaplanan KDV'nin İndirilecek KDV'den fazla çıkması halinde ne gibi işlem yapılır?
Gelecek aya devredilir
Kasada saklanır
KDV Beyanı ile Vergi dairesine ödenir
Ödenecek vergi ve diğer giderler sütununa kaydedilir
Bilmiyorum

146. Dönem sonunda gelir sayfasının son satırına hangi kayıt yapılır?
Amortisman kaydı yapılır
Dönem karı kaydedilir
Dönem sonu mal mevcudu kaydedilir
Dönem zararı kaydedilir
Bilmiyorum

147. Elektrik, su, telefon gibi giderleri işletmenin ne tür giderleridir?
Genel giderleri
Mal üretim giderleri
Hasılat giderleri
Mal satım giderleri
Bilmiyorum

148. Ay sonunda İndirilecek KDV'nin Hesaplanan KDV'den fazla çıkması halinde hangi işlem yapılır?
Gelecek aya devredilir
Kasada saklanır
Bir sonraki ay Vergi beyanı ile vergi dairesine ödenir
Ödenecek vergi ve diğer giderler sütununa kaydedilir
Bilmiyorum

149. İşletme Defterinde yanlış kayıt yapıldığında bu yanlış kayıt nasıl düzeltilmelidir?
Yanlış işlemin olduğu sayfa yırtılarak
Yanlış kayıt silinerek
Yanlış kayıt üzeri okunacak şekilde tek çizgi ile iptal edilerek
Yanlış kaydın üzeri karalanarak
Bilmiyorum

150. 500 liralık mala %15 iskonto yapıldığında malın yeni indirimli fiyatı ne olur?
450
475
425
525
Bilmiyorum

151. 420 Satıcılar hesabı bilançoda hangi grupta yer alır?
Duran varlıklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Öz kaynaklar
Bilmiyorum

152. Gelir ve gider hesapları kar / zarar hesabına devredilerek kapatılmadan önce hangi tablonun düzenlenmesi gerekir?
Bilanço
Gelir Tablosu
Mizan
Gider Tablosu
Bilmiyorum

153. 7 ile başlayan hesaplar gelir tablosunun hangi bölümünde yer alır?
Satışların maliyeti
Olağan dışı gelir ve karlar
Faaliyet giderleri
Yer almaz
Bilmiyorum

154. Bilançoda varlık ve kaynak toplamlarının birbirine eşit olmasına ne denir?
Netlik
Kar-Zarar
Temel Denkliği
Eşitlik
Bilmiyorum

155. İşletme Bankadan Kredi çektiği durumda aşağıdakilerden hangi hesap alacaklandırılır?
100 Kasa Hesabı
102 Banka Hesabı
300 Banka Kredileri Hesabı
321 Borç Senetleri Hesabı
Bilmiyorum

156. İşletmelerin Banka ve diğer finans kuruluşlarından almış olduğu kısa vadeli kredilerin izlendiği hesaplar bilançoda hangi grupta yer alır?
Varlıklar
Borçlar
Kaynaklar
Öz kaynaklar
Bilmiyorum

157. Bir işletme senet ciro ederek mal alırsa hangi hesabın alacağına yazılır?
Alınan çekler hesabının alacağına
Alacak senetleri hesabının alacağına
Verilen çekler hesabının alacağına
Satıcılar hesabının alacağına
Bilmiyorum

158. Bir işletme senet karşılığı mal satarsa hangi hesabın borcuna yazılır?
Alacak senetleri hesabının borcuna
Kasa hesabının borcuna
Alınan çekler hesabının borcuna
Alıcılar hesabının borcuna
Bilmiyorum

159. Bir işletme çek karşılığı mal satarsa hangi hesabın borcuna yazılır?
Alacak senetleri hesabının borcuna
Kasa hesabının borcuna
Alınan çekler hesabının borcuna
Alıcılar hesabının borcuna
Bilmiyorum

160. Bir işletme peşin mal alırsa hangi hesabın alacağına yazılır?
ciro edilen alınan çekler hesabının alacağına
ciro edilen alacak senetleri hesabının alacağına
verilen çekler hesabının alacağına
kasa hesabının alacağına
Bilmiyorum

161. Müşteri S.Gökçek veresiye almış olduğu malın 20.000 TL ücretini işletmenin banka hesabına yatırarak ödemiştir. Aşağıdaki kayıtlardan hangisi doğru yapılmıştır?
Bilmiyorum

162. Bir işletme senet düzenleyerek mal alırsa hangi hesabın alacağına yazılır?
Borç senetleri hesabının alacağına
Alacak senetleri hesabının alacağına
Verilen çekler hesabının alacağına
Satıcılar hesabının alacağına
Bilmiyorum

163. Bir işletme çek düzenleyerek mal alırsa hangi hesabın alacağına yazılır?
Alınan çekler hesabının alacağına
Alacak senetleri hesabının alacağına
Verilen çekler hesabının alacağına
Satıcılar hesabının alacağına
Bilmiyorum

164. Bir işletme kredili mal satarsa hangi hesabın borcuna yazılır?
Alacak senetleri hesabının borcuna
Kasa hesabının borcuna
Alınan çekler hesabının borcuna
Alıcılar hesabının borcuna
Bilmiyorum

165. 690 nolu hesabın dönem sonundaki durumu aşağıda görüldüğü gibidir. Buna göre hangi değerlendirme doğrudur?

işletme karı 50 YTL
işletme zararı 50 YTL
K/Z yok
gelirlerin toplamı 320 YTL
Bilmiyorum

166. Aşağıdakilerden hangi cümle yanlıştır?
Malın sevki anında mal ile birlikte bulundurulan belge Sevk İrsaliyesidir
Fatura, malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en fazla 10 gün içinde düzenlenmelidir.
VUK'ta yer alan belge ve defterler 10 yıl saklanmalıdır.
Serbest Meslek Makbuzu seri ve sıra numarası takip edilerek düzenlenir.
Bilmiyorum

167. Aşağıdaki Hesaplardan hangisinin tanımı yanlış verilmiştir?
153 Ticari Mallar
320 Satıcılar
120 Alacak Senetleri
108 Diğer Hazır Değerler
Bilmiyorum

168. "İşletmede gerçekleşen bütün işlemlerin gerçekleşme sırasına göre kaydı öncelikle bu deftere yapılır" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
Envanter Defteri
Yevmiye Defteri
Defteri-Kebir
Karar Defteri
Bilmiyorum

169. Defteri-kebir hesapları bakiyelerinin bir liste halinde görülmesini sağlayan tabloya _______ denilmektedir. Boşluğa hangi tanım yazılmalıdır?
Mizan
Bilanço
Gelir Tablosu
Kar-Zarar
Bilmiyorum

170. İşletme faaliyetinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro, makine ve cihazların, ayrıca masa, koltuk, dolap ve s. mobilya gibi maddi varlıkların izlendiği Demirbaşlar Hesabının Kodu hangisidir?
251
253
153
255
Bilmiyorum

171. Mali tablolar ve raporlarla özetlenen muhasebe bilgilerinden sayısal ilişkiler kurularak yeni bilgilerin üretilmesine ne ad verilir?
Analiz etme
Özetleme
Sınıflandırma
Bilgi verme
Bilmiyorum

172. İşletmelerin yatırım amacıyla aldıkları hisse senetleri hangi hesapta takip edilir?
240 Bağlı Menkul kıymetler Hesabı
242 İştirakler Hesabı
110 Hisse Senetleri Hesabı
121 Alacak Senetleri Hesabı
Bilmiyorum

173. Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyet gideridir?
654 Karşılık Giderleri Hesabı
653 Komisyon Giderleri Hesabı
760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
Bilmiyorum

174. İşletme, kredili olarak yaptığı satış dolayısıyla ortaya çıkan alacağının vadesinden önce ödenmesi nedeniyle indirim yapmıştır. Bu işlem hangi hesaba ve ne şekilde kaydedilmelidir?
611 Satış İskontoları hesabının borcuna
600 Yurt İçi Satışlar Hesabının Alacağına
601 Yurt Dışı Satışlar Hesabının Borcuna
611 Satış İskontoları Hesabının Alacağına
Bilmiyorum

175. Ticari Mal alımında borçlanan hesap hangisidir?
120 Alıcılar Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
152 Mamuller Hesabı
Bilmiyorum

176. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda yer almaz?
135 Personelden Alacaklar
252 Binalar
770 Genel Yönetim Giderleri
300 Banka Kredileri
Bilmiyorum

177. Net satışlar ile satılan malların maliyeti arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Hasılat
Brüt Satış Karı veya Zararı
Faaliyet karı
Net kar
Bilmiyorum

178. I. Büyük Defter
II. Yevmiye Defteri
III. Mizan
IV. Mali Tablolar
İşletmenin eline geçen fatura muhasebe süreci açısından yukarıda verilenlere hangi sıra ile kaydedilir?

I - II - III- IV
IV - II - III - I
II - I - III - IV
IV - III - II - I
Bilmiyorum

179. Müşteriden Alınan veya Ciro edilen senetler hangi hesaba kaydedilir?
321 Borç Senetleri Hesabı
121 Alacak Senetleri Hesabı
120 Alıcılar Hesabı
320 Satıcılar Hesabı
Bilmiyorum

180. İşletmede üretilen mal ve hizmetlerin maliyetlerinin belirlenmesine yönelik tutulan iç muhasebe aşağıdakilerden hangisidir?
Genel Muhasebe
İnşaat Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi
Muhasebe Denetimi
Bilmiyorum

181. Tarafsızlığın, gerçeğin ve adaletin daima temel olarak benimsenmesi aşağıdaki kavramların hangisinin gereğidir?
Tutarlılık kavramı
Özün önceliği kavramı
Dönemsellik kavramı
Sosyal Sorumluluk kavramı
Bilmiyorum

182.
320 Satıcılar Hesabı
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emri Hesabı
Bu yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

Alınan mal karşılığında çek düzenlenmesi
Ödeme Talimatı ile satıcıya olan borcun ödenmesi
Çek tutarının bankadan ödenmesi
Bankadaki hesaptan ödeme yapılması
Bilmiyorum

183. Aşağıdakilerden hangisi Bilanço eşitliğini gösterir?
Varlıklar + Gelirler = Kaynaklar + Giderler
Varlıklar = Borçlar + Sermaye
Varlıklar = Borçlar - Sermaye
Varlıklar - Alacaklar = Sermaye - Borçlar
Bilmiyorum

184. Aşağıdakilerden hangisi Bilanço hesaplarının sınıflandırılmasında kullanılan bir ad değildir?
Aktif hesaplar
Pasif hesaplar
Gelir hesapları
Öz Sermaye hesapları
Bilmiyorum

185. Bir işletmede kullanılacak olan hesapların sistemli ve gruplandırılmış olarak yer aldığı listeye ne denir?
Bilanço
Gelir Tablosu
Hesap Planı
Envanter
Bilmiyorum

186. Ana hesaplardaki bilgilerin ayrıntısının izlendiği hesapların yer aldığı deftere ne ad verilir?
Yardımcı Defter
Büyük Defter
Yevmiye Defteri
Envanter Defteri
Bilmiyorum

187. İşletmenin var olabilmesi için sahip olduğu ekonomik değerlere ne ad verilir?
Borç
Sermaye
Varlık
Kaynak
Bilmiyorum

188. "Elit" Tic. İşletmesi toplam maliyeti 3.500 TL olan 50 çift ayakkabıyı, çifti 100 TL'den nakit para karşılığında satmıştır.
Bu bilgilere göre "Elit" Tic.İşletmesinin karı veya zararı kaç TL'dir?

5.000 TL kar
1.500 TL kar
3.500 TL kar
1.500 TL zarar
Bilmiyorum

189. Aşağıdakilerden hangisi yasal düzenlemeye tabi belgelerden biri değildir?
Tahsilat Makbuzları
Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Fatura
Bilmiyorum

190. Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı türüdür?
Gider Hesapları
Sonuç Hesapları
Varlık Hesapları
Maliyet Hesapları
Bilmiyorum

191. Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklar grubunda yer almaz?
Alınan Çekler
Bankalar
Sermaye
Diğer Hazır Değerler
Bilmiyorum

192. Mali nitelikteki işlemlere ait belgelerin doğrudan defterlere kaydedilmesindeki olası hataları azaltmak için aşağıdaki belgelerden hangisi kullanılır?
Yazar kasa fişi
Muhasebe fişleri
Sevk irsaliyesi
Gider pusulası
Bilmiyorum

193. Çek defterinin sahibine ne ad verilir?
Lehtar
Muhatap
Keşideci
Hamil
Bilmiyorum

194. Aşağıdakilerden hangisi Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabında yer alan unsurlardan biri değildir?
Satış indirimleri
Satın alma bedeli
İthalat vergileri
Nakliye giderleri
Bilmiyorum

195. Aşağıdakilerden hangisi İndirilecek KDV hesabı kalanının, Hesaplanan KDV hesabı kalanından büyük olması durumunda kullanılan hesaptır?
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı
Diğer KDV Hesabı
Devreden KDV Hesabı
Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
Bilmiyorum

196. Bir İşletmenin kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri, belirli bir tarihte özet olarak sunan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Gelir Tablosu
Kar dağıtım tablosu
Bilanço
Mizan
Bilmiyorum

197. Borçlar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen ve belli bir biçime bağlı olmayan senetlere ne ad verilir?
Tahvil
Hisse Senedi
Adi Senetler
Çekler
Bilmiyorum

198. Para hareketliliği bakımından kasadaki paradan sonra en hareketli varlık olan ve ibraz süresi sonunda tahsil edilmesi beklenen, hazır değerler grubundaki hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Bankalar
Hisse Senetleri
Alınan Çekler
Kasa
Bilmiyorum

199. "Bulut" İşletmesi, 5 Ocak tarihinde peşin değeri 5000 TL olan PC1 malını; 3 ay vadeli 5000 TL nominal değerli senet ve 300 TL KDV'yi peşin tahsil ederek satmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?

101 Alınan Çekler Hesabı
100 Kasa Hesabı
600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
121 Alacak Senetleri Hesabı
Bilmiyorum

200. "Personelden Alacaklar Hesabı"nin kodu aşağıdakilerden hangisidir?
335
153
135
360
Bilmiyorum