C#

Bu Test 40 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 40 dakikadır başarılar.


1. Program içerisinde farklı değerler alabilen ifadelere ne ad verilir?
Sabit
Değişken
Program
Hiçbiri
Bilmiyorum

2. Bir satırda açıklama yapabilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
//
{ }
( )
[ ]
Bilmiyorum

3. c=a+b; kod satırının işlevi hangi satırda doğru verilmiştir?
a ve b değişkenlerine ait değerlerin toplam sonucunu c değişkenine aktarır
c değişkeninin değerini a ve b değişkenlerine aktarır
a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır ve b değişkeninin değeriyle toplar
a ve b değişkenlerine ait değerlerin toplam sonucunu Label nesnesinde gösterir
Bilmiyorum

4. m++; kod satırının işlevi hangi satırda doğru verilmiştir?
m++; kod satırının işlevi hangi satırda doğru verilmiştir?
m değişkeninin değerini 1 artırır
m değişkeninin değerini 2 artırır
m değişkeninin değerini 1 azaltır
Bilmiyorum

5. Aşağıdakilerden hangisi döngü komutu dur?
convert
if
switch
for
Bilmiyorum

6. Aşağıdakilerden hangisi döngü komutudur?
main
if
switch
while
Bilmiyorum

7. Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma komutu dur?
do while
if
for
convert
Bilmiyorum

8. Karşılaştırma işlemlerinde kullanılan “eşittir” operatörü aşağıdakilerden hangisidir?
!=
=
<>
==
Bilmiyorum

9. A=B; komut satırının anlamı nedir?
A değişkeninin değerini B değişkenine aktarır.
B değişkeninin değerini A değişkenine aktarır.
A değişkeninin değeri B değişkeninin değerine eşit ise ekrana mesaj yazar
Hata verir.
Bilmiyorum

10. if(sifre.text=="1")
label1.text="hoşgeldiniz";
else
label1.text="yanlış şifre";

sifre kutucuğuna 1 yazıldıysa hoşgeltiniz yazar
şifre kutucuğuna 1 yazıldıysa yanlış yifre yazar
şifre kutucuğuna 1 haricinde ne yazılırsa hoş geldiniz yazar
hiçbiri
Bilmiyorum

11. Karşılaştırma işlemlerinde kullanılan “eşit değildir” operatörü aşağıdakilerden hangisidir?
=
<>
==
!=
Bilmiyorum

12. Label1.text = “” komut satırının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Label1 nesnesi boşaltır
Label1 nesnesindeki mevcut yazıyı siler
Label1 nesnesinin boş olmasını sağlar
Hepsi
Bilmiyorum

13. c += 5; komut satırının anlamı nedir?
c değişkenine 5 atar
c değişkenine 10 atar.
c değişkeninin değerini 5 artırır
c değişkeninin değerini 5 azaltır
Bilmiyorum

14. Ve(AND) mantık operatörü için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
&
|
!
#
Bilmiyorum

15. Veya(OR) mantık operatörü için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
&
|
!
#
Bilmiyorum

16. Değil(NOT) mantık operatörü için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
&
|
!
#
Bilmiyorum

17. int a; komut satırı ne anlama gelir?
a değişkenine 100 sayısını atar
a değişkenini integer tipinde tanımlar
a değişkenini hafızadan siler
Hata verir
Bilmiyorum

18. Sayfalarımizda görüntülenmek için alınan bannerlerin hangi sırayla, ne kadar sıklıkla gosterılecegini bildiren, bu bannera tıklandıgında, reklamı veren url' ye yönlendırmeyi yapan komponenttir. Tanımı hangisine aittir?
Adrotator
Pointer
BulletedList
Button
Bilmiyorum

19. BulletedList ne işe yarar?
Maddeler halinde yazı yazmaya yarar
Labele veri yazdırmaya yarar
Veritamanından veri çeker
Hiçbiri
Bilmiyorum

20. Calendar ne işe yarar?
Sayfaya veri girişi yapmaya yarar
Sayfaya hesap makinesi ekler
Sayfaya tarih eklentisi yapmaya yarar
Hepsi
Bilmiyorum

21. Onay kutusu anlamına gelen Compenenttir, tanımı hangisine aittir?
ChecBox
DropDownList
FileUpload
HiddenField
Bilmiyorum

22. Hangisi açılır Listeden Seçim Yapmak için kullanılır?
Button
CheckBoxList
DropDownList
Label
Bilmiyorum

23. Hangisi Liste halinde sunulan seçeneklerden istenilenlerin onaylanmasını sağlar
ChecBoxList
DropDownList
HiddenField
HyperLink
Bilmiyorum

24. Hangisi dosya yüklemek için kullanılan Compenenttir?
ListBox
Literal
FileUpload
HiddenField
Bilmiyorum

25. Hangisi hafızada bir verinin tutulmasını sağlar?
FileUpload
HiddenField
DropDownList
Panel
Bilmiyorum

26. Hangisi link vermemizi sağlar?
HyperLink
ImageButton
Button
Hepsi
Bilmiyorum

27. Session["eposta"] = txtkadi.Text; kodu ne iş yapar
txtkadi kutucuğuna yazılan eposta yı ekrana yazdırır
Session daki epostayı txtkadi kutucuğuna yazdırır
txtkadi.text kutucuğundaki değeri Session'a eposta ismiyle atama yapar
hiçbir şey yapmaz
Bilmiyorum

28. Hangisi, çok seçenek arasından bir tane seçim yapmamızı sağlayan araçtır?
ChecBox
CheckBoxList
RadioButtonList
Hepsi
Bilmiyorum

29. Image1.visible=true; kodu ne işe yarar
Image1 in görüntülenmesini sağlar
Image1 in gizlenmesini sağlar
Image1 in silinmesini sağlar
Herhangi bir şey yapmaz
Bilmiyorum

30. Response.Write("Merhaba"); kodu ne iş yapar?
Session'a Merhaba değerini atar
Label'e merhaba yazar
Ekranan sol üst köşesine Merhaba Yazılmasını sağlar
Sayfaya giriş yapar
Bilmiyorum

31. hangisi sayısal bir değişken tanımlamadır?
string a;
int a
hepsi
hiçbiri
Bilmiyorum

32. Session ne işe yarar?
Hafızada değer tutmaya yarar
Ekrana yaza yazmaya yarar
label'e değer atar
Admin girişini kontrol eder
Bilmiyorum

33. "OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection( "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=" + Server.MapPath("db.accdb"));
baglanti.Open();"

db.accdb isimli veritabanını kapatır
db.accdb isimli veritabanını açar
veritabanını boşaltır
veritabanına veri girer
Bilmiyorum

34. Hangisi Access 2003 Provideridir?
Microsoft.jet.Oledb.4.0;
Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
hepsi
hiçbiri
Bilmiyorum

35. Hangisi Access 2007 Provideri dir?
Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
Microsoft.jet.Oledb.4.0;
hepsi
hiçbiri
Bilmiyorum

36. Hangisi veritabanından çekilen bilgileri tablo şeklinde göstermeye yarar
GridView
Literal
Label
Response.Write
Bilmiyorum

37. "select * from Tablo1 Where ad='ali' order by id desc" kodu ne yapar
Tablo1 den adı ali olanların tersten sıralanmasını sağlar
Tablo1 den adı ali olanların sıralanmasını sağlar
Tablo1 den adı ali olmayanların listesini verir
hiçbiri
Bilmiyorum

38. Hangisi, iki form nesnesinin birbiri ile uyuşup uyuşmadığının kontrolünü sağlar?
CustomValidator
CompareValidator
RangiValidator
RequiredFieldValidator
Bilmiyorum

39. Hangisi bir form nesnesinin belirlenen aralık içerisinde olup olmadığını denetler?
CompareValidator
CustomValidator
RangiValidator
Validation Summary
Bilmiyorum

40. Hangisi form nesnelerimizin boş geçilip geçilemeyeceğinin kontrolünü sağlar
RequiredFieldValidator
Validation Summary
RegularExperssionValidator
RangeValidator
Bilmiyorum