Genel Muhasebe (K.Sertifika)

Bu Test 63 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 120 dakikadır başarılar.


1. Hangisi muhasebenin fonksiyonlarından biridir?
Kaydetme
sınıflandırma
özetleme
hepsi
Bilmiyorum

2. Hangisi muhasebenin türlerinden biridir?
Maliyet muhasebesi
genel muhasebe
hepsi
yönetim muh.
Bilmiyorum

3. Ev hanımının konfeksiyon işletmesine 700 YTL’lik mal sattığını varsayarsak, Konfeksiyon işletmesi hangi belgeyi düzenlemek zorundadır.
Müstahsil makbuzu
gider pusulası
müşteri listesi
yolcu listesi
Bilmiyorum

4. Aşağıdakilerden hangisi fatura ve yerine geçen belgeleri düzenleyen kanundur?
Gelir vergisi K
KDV kanunu
Kurumlar V. K
Vergi Usul Kanunu
Bilmiyorum

5. Hangisi konaklama firmalarında kullanılan belgedir?
müstahsil makbuzu
gider pusulası
yolcu listeleri
günlük müşteri list.
Bilmiyorum

6. Hangisi otobüs firmalarında araçta bulundurulması gereken belgedir.
müstahsil makbuzu
gider pusulası
yolcu listeleri
günlük müşteri list.
Bilmiyorum

7. Fatura yerine geçen belgeler VUK’na göre kaç yıl saklanmalıdır?
2
3
5
10
Bilmiyorum

8. Kredi kartı çekilmek sureti ile alış veriş yapılan cihazlara ne denir?
pos cihazı
atm
yazar kasa
hiçbiri
Bilmiyorum

9. Pos cihazından alınan ve bir nüshası müşteriye verilen belgeye ne ad verilir?
fatura
slip
adisyon
z raporu
Bilmiyorum

10. Elektrik olmadığı durumlarda yazarkasa fişi yerine aşağıdaki belgelerin hangisi düzenlenebilir?
perakende satış fişi
sevk irsaliyesi
adisyon
slip
Bilmiyorum

11. Hangisi serbest meslek makbuzu düzenlemez?
muhasebeci
avukat
dişçi
işçi
Bilmiyorum

12. Hangi çekin borçlusu bizim firmamız değildir?
verilen çekler
alınan çekler
firmamızın düzenlediği çekleri
borç çekleri
Bilmiyorum

13. Ay sonunda hesaplanan KDV’nin indirilecek KDV’den fazla çıkması halinde ne gibi işlem yapılır?
bağlı bulunulan vergi dairesine KDV beyanı ile ödenir.
kasada saklanır.
gelecek aya devredilir
ödenecek ücret ve diğer giderler sütununa kaydedilir.
Bilmiyorum

14. Hangisi işletme defteri gelir sayfasına yazılmaz?
satılan emtia bedeli
alınan ücretler
hesaplanan KDV
indirilecek KDV
Bilmiyorum

15. Aşağıdaki madde hangi fişe yazılır?

kasa tahsil fişi
mahsup fişi
kasa tediye fişi
hiçbiri
Bilmiyorum

16. Aşağıda görülen maddenin fişi hangisidir?

kasa tahsil fişi
mahsup fişi
kasa tediye fişi
hiçbiri
Bilmiyorum

17. İşletmenin herhangi bir tarihte varlıklarını ve kaynaklarını gösteren tablo hangisidir?
gelir tablosu
bilanço
mizan
işletme hesabı özeti
Bilmiyorum

18. İşlemlerin ticari defterlere kayıt süresi aşağıdakilerden hangisidir?
10 gün
15 gün
20 gün
30 gün
Bilmiyorum

19. İşletmenin kasasından çıkan paralar hangi fişe kaydedilir?
gider fişi
tediye fişi
tahsil fişi
gelir fişi
Bilmiyorum

20. İşletme açısından borçlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
dönen varlıkları
yabancı kaynakları
varlıkları
duran varlıkları
Bilmiyorum

21. Dönem sonunda 153 Ticari Mallar defteri kebirinin durumu aşağıda görüldüğü gibidir. dönem sonu fiili sayım sonucunda tespit edilen mal mevcudu ise 2.500 TL’dir. Buna göre Satılan Malın Maliyeti kaç YTL’dir?

2.500
2.000
1.500
3.000
Bilmiyorum

22. Hangisi çeki düzenleyen kişidir?
sorumlu
muhatap
lehtar
keşideci
Bilmiyorum

23. Bonoda alacaklıya ne ad verilir?
sorumlu
muhatap
lehtar
keşideci
Bilmiyorum

24. Dönem sonu itibariyle ticari mal hesabının borç toplamı 10.000 YTL’dir. Yurtiçi satışların alacak toplamı 15.000 YTL dir. İşletmenin mal mevcudu (stoku) olmadığına göre, mal satış karı veya zararı kaç YTL’dir?
5.000
10.000
15.000
20.000
Bilmiyorum

25. Hangisi bilançonun pasifinde yer alır?
Banka Kredileri
Kasa
Ticari Mallar
Taşıtlar
Bilmiyorum

26. Hesapların sağ tarafına kayıt yapma işlemine ne ad verilir?
hesabı borçlandırmak
hesabı kapatmak
hesabı dengelemek
hesabı alacaklandırma
Bilmiyorum

27. Hesapların sol tarafına kayıt yapma işlemine ne ad verilir?
hesabı borçlandırmak
hesabı kapatmak
hesabı dengelemek
hesabı alacaklandırma
Bilmiyorum

28. Hesapların iki tarafını birbirine eşitleme işlemine ne ad verilir?
hesabı kapatmak
hesap çıkarma
hesap açma
hepsi
Bilmiyorum

29. İşletmenin aylık hesaplanan KDV’si 18.000 YTL, indirilecek KDV’si 20.000 YTL ise devreden KDV’si ne kadardır
8.000 YTL
10.000 YTL
2.000 YTL
18.000 YTL
Bilmiyorum

30. Fatura, malın teslim tarihinden itibaren kaç gün içinde düzenlenmelidir?
5 gün
15 gün
10 gün
20 gün
Bilmiyorum

31. İşletmenin mal hareketlerine ilişkin büyük defter kayıtları toplamları aşağıda görüldüğü gibidir.
Dönem sonunda yapılan sayımda 500 YTL’lik mal mevcudu hesaplanmıştır. Buna göre brüt mal satış karı veya zararı kaç YTL’dir?

1.000 YTL zarar
1.000 YTL kar
ne kar ne zarar
2.000 YTL kar
Bilmiyorum

32. Vadesi bir yılın altında olan kaynaklara ilişkin ilkeler, aşağıdakilerden hangisinde izlenir?
uzun vadeli yabancı kaynak
kısa vadeli yabancı kaynak
öz kaynak
sermaye yedekleri
Bilmiyorum

33. Satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari belge aşağıdakilerden hangisidir?
müstahsil makbuzu
sevk irsaliyesi
fatura
serbest meslek mkb.
Bilmiyorum

34. Mal hareketlerinin kontrol etmek amacıyla getirilen, malın sevki anında mal ile birlikte bulundurulan belge aşağıdakilerden hangisidir?
müstahsil makbuzu
sevk irsaliyesi
fatura
serbest meslek mkb.
Bilmiyorum

35. Fatura düzenlemek, vermek ve almak zorunda olanların bu yükümlülükleri bulunmayanlarla yaptıkları iş ilişkilerini belgelendirmek amacıyla kullanılın belge aşağıdakilerden hangisidir?
serbest meslek mkb
müstahsil mkb.
gider pusulası
perakende satış fişi
Bilmiyorum

36. Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği belge aşağıdakilerden hangisidir?
serbest meslek mkb.
müstahsil mkb.
gider pusulası
perakende satış fişi
Bilmiyorum

37. İşverenlerin her ay ödedikleri ücretleri gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
ücret tahakkuk
ücret bordrosu
gider pusulası
hiçbiri
Bilmiyorum

38. Bir bankaya hitaben yazılan ve üzerinde belirtilen paranın ödenmesini gerektiren kambiyo senedi hangisidir?
çek
bono
senet
poliçe
Bilmiyorum

39. Lehine ciro yapılan kişinin belirtildiği ciro şekli aşağıdakilerden hangisidir?
tam ciro
beyaz ciro
muhatap
lehtar
Bilmiyorum

40. Çekin hamiline yazılı çek gibi dolaşmasını sağlayan ciro şekli hangisidir?
tam ciro
beyaz ciro
muhatap
lehtar
Bilmiyorum

41. Aşağıdaki kavramlardan hangisi işletmenin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder?
tutarlılık kavramı
işletmenin sürekliliği kavramı
dönemsellik kavramı
ihtiyatlılık kavramı
Bilmiyorum

42. Hangisi bilançonun aktifinde yer alır?
300 Banka Kredileri
102 Bankalar
320 Satıcılar
321 Borç senetleri
Bilmiyorum

43. İşletmenin bir yıl içinde paraya dönüşebilecek varlıkları bilançoda hangi grupta yer alır?
kısa vadeli yabancı kaynaklar
uzun vadeli yabancı kaynaklar
duran varlıklar
dönen varlıklar
Bilmiyorum

44. İşletme satışlarını ilk satın aldığı mallardan yapmalıdır varsayımı hangi stok maliyet yönteminin varsayımıdır?
son giren ilk çıkar
ilk giren ilk çıkar
ortalama maliyet
piyasa maliyeti
Bilmiyorum

45. İşlemlerini önce muhasebe fişleri bordro gibi yetkili amirlerin imza parafını taşıyan belgelere dayanarak yürüten işletmelerin bu kayıtları esas deftere kaç gün içinde işlenmesi uygundur?
10 gün
7 gün
45 gün
40 gün
Bilmiyorum

46. Hangisi serbest meslek makbuzu düzenleyemez?
berber
avukat
doktor
muhasebeci
Bilmiyorum

47. Hangisi açılış kaydında yer almaz?
300 Banka kredileri
321 Borç senetleri
153 Ticari mal
600 Yurtiçi satışlar
Bilmiyorum

48. Bir işletmenin kuruluş envanteriyle ilgili bilgiler şöyledir. Kasa : 100.000 Alacaklar : 900.000 Borçlar : 700.000 Mallar : 1.700.000 Taşıtlar : 500.000 Sermaye : ??? Buna göre işletmenin Sermayesi kaç TL’dir.
2.500.000 TL
2.800.000 TL
1.800.000 TL
3.900.000 TL
Bilmiyorum

49. Sizce envanter işlemleri sırasında üzerinde en çok durulması gereken kalem hangisidir?
tahviller
ticari mallar
kasa
taşıtlar
Bilmiyorum

50. Satılan malların KDV’si hangi hesaba kaydedilir?
Yurtiçi satışlar
ticari mal alacağına
gelecek yıllarda indirilecek KDV
Hesaplanan KDV alacağına
Bilmiyorum

51. Aşağıdakilerden hangisi ana hesaptır?
müşteri Osman Misket
x bankası
Sermaye
y malı
Bilmiyorum

52. Kredili mal alınması halinde hangi hesabın alacağına yazılır?
Alınan çekler hesabının alacağına
Alacak senetleri hesabının alacağına
Verilen çekler hesabının alacağına
Satıcılar hesabının alacağına
Bilmiyorum

53. Bir işletme senet düzenleyerek mal alırsa hangi hesabın alacağına yazılır?
Borç senetleri hesabının alacağına
Alacak senetleri hesabının alacağına
Verilen çekler hesabının alacağına
Satıcılar hesabının alacağına
Bilmiyorum

54. Bir işletme çek düzenleyerek mal alırsa hangi hesabın alacağına yazılır?
Alınan çekler hesabının alacağına
Alacak senetleri hesabının alacağına
Verilen çekler hesabının alacağına
Satıcılar hesabının alacağına
Bilmiyorum

55. Bir işletme peşin mal alırsa hangi hesabın alacağına yazılır?
ciro edilen alınan çekler hesabının alacağına
ciro edilen alacak senetleri hesabının alacağına
verilen çekler hesabının alacağına
kasa hesabının alacağına
Bilmiyorum

56. Bir işletme kredili mal satarsa hangi hesabın borcuna yazılır?
alacak senetleri hesabının borcuna
kasa hesabının borcuna
alınan çekler hesabının borcuna
alıcılar hesabının borcuna
Bilmiyorum

57. Bir işletme peşin mal satarsa hangi hesabın borcuna yazılır?
alacak senetleri hesabının borcuna
kasa hesabının borcuna
alınan çekler hesabının borcuna
alıcılar hesabının borcuna
Bilmiyorum

58. Bir işletme senet karşılığı mal satarsa hangi hesabın borcuna yazılır?
alacak senetleri hesabının borcuna
kasa hesabının borcuna
alınan çekler hesabının borcuna
alıcılar hesabının borcuna
Bilmiyorum

59. Bir işletme çek karşılığı mal satarsa hangi hesabın borcuna yazılır?
alacak senetleri hesabının borcuna
kasa hesabının borcuna
alınan çekler hesabının borcuna
alıcılar hesabının borcuna
Bilmiyorum

60. Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

peşin mal alışı
kredili mal satışı
çek düzenleyerek mal satışı
bono imzalayarak mal satışı
Bilmiyorum

61. Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

alıcının işletmeye olan borcu karşılığında verdiği çekin bankadan tahsil edilmesi
satıcıya verilen çekin işletmenin banka hesabından ödenmesi
bankaya olan kredi borcunun çekle ödenmesi
bankada mevduat hesabı açtırılması
Bilmiyorum

62. Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

alacağın senede bağlı alacak haline dönüşmesi
alacak senedinin tahsil edilmesi
alacak senedinin ciro edilmesi
alacak senedinin protestosu
Bilmiyorum

63. İşletme banka kredisi kullandığı zaman hangi kayıt yapılır?
Bilmiyorum